2009/10/26

Fuck Halloween Day...

อันนี้สเกตซ์...
อันนี้ของจริง..หลังจากเค้าให้แก้ประมาณ 6,000 รอบ...
ไม่เข้าใจ..ทำไมไม่ส่งรายละเอียดมาแต่แรกน้อ...
(ผีอยู่เดา...)

No comments: